ВУЗ ШАГ

Робота з молодими педагогами

Рекомендації молодому педагогу щодо підготовки заняття

 • Вчитайся в розділ програми, який потрібно вивчити на занятті, а в деяких випадках — і в пояснювальну записку до програми.
 •  Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.
 •  Сформуй задум заняття, дай відповідь на запитання, щоб ти хотів досягнути в результаті проведення заняття, сформулюй мету заняття.
 • Уяви колектив групи, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих дітей, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся окреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
 • Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для матеріалу й учнів.
 • Зістав вибрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на занятті.
 • Продумай структуру уроку й зафіксуй усе в плані-конспекті.
 •  Підготуй наочні посібники.
 • Повтори основні елементи плану, продумай непередбачені об­ставини.
 • Спитай себе: «Ти готовий до уроку?»
Організація роботи з молодими педагогами щодо їхньої адаптації в ЗПО

Зміст роботи

Термін

Форма проведення

Відповідальні

Розповідь про себе

Вере­сень

Година спілку­вання

заст.директора,методист,

наставник

Наставництво

Вере­сень

Консультація

заст.директора,методист,

наставник

Визначення рівня фахової підготовки молодих педа­гогів, їхніх професійних можливостей, з'ясування на­явності та суті педагогічних проблем учителів

Вере­сень

Анкетування,

співбесіда.

рекомендації

заст.директора,методист,

наставник

За­цікавлення різними формами методичної роботи

Вере­сень

Методичне об’єднання,

консультації

заст.директора,методист,

наставник

Закріплення досвідчених педагогів за їхніми молодими колегами; забезпечення ефек­тивності роботи педагогічних пар: наставник — молодий учитель

Вере­сень

Графік від­критих занять, консультацій

заст.директора,методист,

наставник

Методика проведення першо­го заняття

Вере­сень

Практичне за­няття

заст.директора,методист,

наставник

Планування роботи педагога

Вере­сень

Ділова гра

заст.директора,методист,

наставник

Організація робочого часу педагога

Вере­сень

Консультація

заст.директора,методист,

наставник

Про єдині вимоги до учнів. Культура спілкування педагога з учнями

Вере­сень

Консультуван­ня

заст.директора,методист,

наставник

Про вимоги щодо ведення журналів

Вере­сень

Консульту­вання

заст.директора,методист,

наставник,

Вивчення змісту навчальних програм і пояснювальних записок до них, норматив­них документів щодо організації навчального-виховного процесу

Вере­сень

Співбесіда

заст.директора,методист,

наставник

Про вимоги щодо календарно-тематичного плану­вання

Вере­сень

Співбесіда

заст.директора,методист,

наставник

Методика організації індиві­дуальної роботи зі слабкими в навчанні та обдарованими учнями

Жов­тень

Практичне за­няття

заст.директора,методист,

наставник

Методика організації роботи з батьками

Жов­тень

Консультуван­ня

заст.директора,методист,

наставник

Підготовка педагога до уроку

Жов­тень

Практикум

заст.директора,методист,

наставник

Самоаналіз заняття педагогом.. Види аналізу та самоаналізу заняття

Листо­пад

Семінар-практикум

заст.директора,методист,

наставник

Відвідування та аналіз занять.. Структурний аналіз заняття

Листопад

Обговорення

заст.директора,методист,

наставник

Структура уроку вивчення нового матеріалу

Грудень

Консультація

заст.директора,методист,

наставник

Конструювання та захист конспекту заняття вивчення нового матеріалу

Грудень

Ділова гра

заст.директора,методист,

наставник

Відвідування та аналіз занять  вивчення новою матері­алу

Грудень

Обговорений

заст.директора,методист,

наставник

Структура уроку закріплення й розвитку знань, умінь і на­вичок учнів

Лютий

Консультація

заст.директора,методист,

наставник

Конструювання та захист конспекту уроку закріплення й розвитку знань, умінь і на­вичок учнів

Лютий

Практикум

заст.директора,методист,

наставник

Відвідування та аналіз уроків закріплення й розви­тку знань, умінь і навичок  учнів

Лютий

Обговорення

заст.директора,методист,

наставник

Структура уроку узагаль­нення та систематизації знань

Бере­зень

Консультація

заст.директора,методист,

наставник

Конструювання та захист конспекту уроку узагаль­нення та систематизації знань

Бере­зень

Ділова гра

заст.директора,методист,

наставник

Відвідування та аналіз уроків узагальнення та систематиза­ції знань

Бере­зень

Обговорення

заст.директора,методист,

наставник

Аналіз педагогічних ситуа­цій

Квітень

Аналіз

заст.директора,методист,

наставник

Тестування

Квітень

Тестування

заст.директора,методист,

наставник

Круглий стіл «Зміст, форми й методи роботи педагога з батьками»

Квітень

Круглий стіл

заст.директора,методист,

наставник

Презентація напрацювань молодих фахівців за підсумками навчального року

Травень

Захист

заст.директора,методист,

наставник

Вивчення результативності методичної роботи з моло­дими фахівцями, надання рекомендацій та контроль їх виконання

Травень

Співбесіда, рекомендації

заст.директора,методист,

наставник

Організація самоосвітньої роботи

Травень

Рекомендації

заст.директора,методист,

наставник

Діагностична анкета молодого спеціаліста щодо визначення стану методичної підготовки

             Мета: визначити рівень методичної підготовки молодих спеціаліс­тів.

       Прізвище, ім'я, по батькові__________________________________________________

        Який предмет викладає____________________________________________________

        Стаж роботи_____________________________________________________________

        Шкала самооцінки — від 1 до 10 балів.

Аспекти професійної діяльності

Самооцінка вчителя

1

Здійснення індивідуального та диференційо­ваного підходу

 

2

Здійснення міжпредметних зв'язків

 

3

Розвиток пізнавальних здібностей учнів

 

4

Організація самостійної роботи учнів

 

5

Використання інноваційних технологій

 

6

Вибір оптимальних метолів навчання

 

7

Вибір оптимальних форм проведення уроків

 

8

Формування в учнів мотивації навчання

 

9

Вивчення перспективного педагогічного до­свіду з предмета

 

10

Реалізація виховної мети уроку

 

11

Реалізація принципів особистісно орієнтова­ного навчання

 

12

Реалізація принципів розвивального навчан­ня

 

13

Визначення рівня навчальних досягнень учнів

 

14

Уміння зберегти працездатність учнів

 

15

Уміння підтримати дисципліну учнів на уро­ці

 

16

Організація робочого місця вчителя

 

17

Організація позакласної роботи з предмета

 

18

Уміння раціонально використовувати час уроку

 

19

Виконання санітарно-гігієнічних вимог до уроку

 

20

Уміння викопувати самоаналіз уроку

 

21

Володіння методикою роботи з обдаровани­ми дітьми

 

22

Методика організації роботи з учнями з по­чатковим рівнем навчальних досягнень

 

23

Методика проведення уроків різних типів

 

24

Уміння писати конспекти уроків

 

25

Уміння добирати тексти контрольних робіт

 

26

Ведення тематичного обліку знань

 

27

Знання вимог щодо ведення шкільної доку­ментації

 

28

Організація групової форми роботи на уроці

 

29

Здатність до самоосвіти

 

30

Бажання працювати

 

31

Разом

 

               Результати оцінювання:

           1—100 балів — низький рівень;

           101—200 балів — середній рівень;

           201—300 балів — високий рівень.

                      

Крок до майстерності

Кожна професія ставить специфічні вимоги до особистості людини. Які ж вимоги ставить професія молодого педагога?

У професійному становленні молодого вчителя в сучасній школі має місце наявність педагогічних здібностей.

Вони складаються з низки компонентів:

дидактичні — мистецтво передавати знання в доступній учням формі;

конструктивні—це коли педагог не використовує готових рецептів, а сам створює їх для кожної конкретної ситуації;

перцептивні потрібні педагогу, щоб вникати у складний внутрішній світ своїх учнів, розуміти їх, бачити світ їхніми очима;

експресивні — вміння свою розповідь пожвавити доречним гумором, дотепом, доброзичливою іронією;

комунікативні — правильний підхід до учнів у процесі навчання й виховання;

здатність до розподілу уваги — широкий обсяг уваги, вміння легко переключатися в разі потреби з одного об'єкта на інші;

 акторські — вміння, залежно від обставин і виховних завдань, бути то добрим, то вимогливим, то спокійним тощо;

 

уміння свідомо контролювати всі свої вчинки, дії й настрої.

Сім золотих правил для вчителя

1.  Треба любити те, що робиш. І йти вперед крок за кроком.(І. Павлов.)
2. Мотивуючи оцінки знань, намагайтеся бути діловим, зацікавленим. Вкажіть учневі, над чим йому варто попрацювати, щоб отримати вищу оцінку. Інтелігентом не можна прикинутися.   (Д. Ліхачов.)
3.  Увічливість виховується тільки ввічливістю і нічим іншим. (В. Джеме.)
4. «Магічна десятка»: полічіть до десяти, перш ніж дати волю своєму гніву. І він видасться вам безглуздим».(В. Джеме.)
5. Мудрець шукає все в самому собі, нерозумна людина — в іншому.(Конфуцій.)
6.  Жодна велика перемога неможлива, якщо їй не передує мала перемога над самим собою. (Л. Леонов.)
7.  Перші кроки завжди найважчі. (Р. Тагор.)
Заповіді молодого вчителя-початківця

 • Заховайся в свою роботу й тоді ніщо не заважатиме тобі плідно працювати.
 • Будь привітним — і будеш сміливим.
 •  Не будь зверхнім — і зможеш стати лідером між людьми.
 • Умій вимагати і прощати.
 • Вір у здібності кожного учня.
 • Будь компетентним — і будеш упевненим.
 • Прагни вдосконалення щомиті — і зможеш виховати особистість.
 •  Вір, що кожного учня можна навчити, тільки для цього потрібен час.
 •  Перетвори процес навчання на радість.
 •  Будь для учня не взірцем, а суперником, тоді він зможе перевершити тебе.
Памятка вчителя-початківця
 •  Приходьте до кабінету за кілька хвилин до початку заняття, щоб переконатися, чи все готове до заняття, чи добре розставлено меблі, чи чиста дошка, наочність. Заходьте до кабінету останнім. Привчайте учнів, щоб вони організовано вітали Вас. Огляньте кабінет, особливо — недисциплінованих учнів. Намагайтеся показати учням красу й привабливість організованого початку уроку, прагніть до того, щоб на це йшло щоразу все менше й менше часу.
 •  Не марнуйте час на пошуки сторінки свого предмета в журналі, це можна зробити до початку заняття.
 •  Енергійно розпочинайте заняття. Ведіть його так, щоб кожен вихованець був постійно зайнятий справою, пам'ятайте: паузи, млявість, байдикування — вороги дисципліни.
 • Захоплюйте учнів цікавим змістом матеріалу, створенням проблемних ситуацій, розумовим напруженням. Контролюйте тему заняття, допомагайте слабким повірити у свої сили. Тримайте в полі зору всю групу. Особливо стежте за тими, в кого увага нестійка. Запобігайте спробам порушити робочий порядок.
 • Частіше звертайтеся з проханнями, запитаннями до тих учнів, які намагаються займатися на занятті сторонніми справами.
 •  Наприкінці заняття дайте загальну оцінку групі та окремим вихованцям. Нехай діти відчують задоволення від результатів своєї праці. Намагайтеся помічати позитивне в роботі недисциплінованих учнів, але не робіть цього надто часто та за незначні зусилля.
 •  Утримайтеся від зайвих зауважень.
 •  У разі недисциплінованості вихованців намагайтеся обходитися без допомоги інших.

 

Пам'ятяйте: наведення дисципліни з допомогою чужого авторитету не дасть вам користі, а швидше зашкодить. За підтримкою краще зверніться до групи.

 

Поради досвідчених колег молодому педагогу
 • Перед заняттям перевіряйте, чи на місці все потрібне, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в кабінеті.
 •  Раціонально використовуйте кожну хвилину заняття.
 • Поясніть вихованцям мету, завдання заняття.(учні 5-11 кл. можуть зробити це самостійно)
 •  Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням розв'язати їх самостійно.
 •  Не спішіть виправляти помилку вихованця, краще, якщо її виправлять одногупники.
 • Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на занятті.
 • На занятті кожен вихованець має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід.
 • Під час використання технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, наочності не марнуйте часу, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.
 •  Під час самостійної роботи, усних відповідей не квапте вихованців.
 •  Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивального навчання.
 •   Звертайте увагу на виховні аспекти заняття: працездатність, бережливість, здібність.
Пам'ятайте: кожне заняття не повинно бути схожим на попереднє.

 

Система роботи педагога

 • Дотримання педагогом правил трудового розпорядку.
 • Виконання навчальних програм.
 • Якість занять.
 •  Навчальна, розвивальна і виховна роль.
 • Види і форми контролю якості знань та успішності учнів.
 • Способи навчання самостійного здобування знань.
 •  Виховання інтересу до предмета, елементи зацікавлення, система стимулювання й заохочення.
 • Індивідуальна робота з сильними і слабкими учнями.
 • Робота із запобігання невстиганню.
 •  Питома вага і система творчих робіт.
 • Рівень навчальних досягнень учнів. Уміння практично застосовувати знання.
 • Розвиток усного мовлення.
 • Виховна функція педагога.
 •  Ведення журналу.
 • Виконання єдиних вимог до вихованців.
 •  Техніка безпеки.
 • Піклування про здоров'я дітей.
 • Санітарно-гігієнічні умови кабінетів.
 •  Пропаганда педагогічних знань.
 •  Самоосвітня робота педагога.
 • Виступи на педрадах, конференціях. Методичні розробки.
 • Відвідування заходів колег.
 • Проведення відкритих заходів.
 • Педагогічний такт.
 • Професійне зростання.
 • Участь у конкурсах.
 • Виконання громадських доручень.
Основні вимоги до організації занять

Вимоги до заняття поділяються на дидактичні, виховні, психологічні та гігієнічні.

Дидактичні вимоги до заняття

Чітке визначення освітньої мети заняття як вияву його освітньої функції (які знання та вміння педагог повинен дати на цьому занятті).

Освітня мета має відповідати його освітній функції.

2. Здійснення в своїй системі занять дидактичних принципів навчання.

3. Обрання найраціональніших методів і прийомів, а також засобів для досягнення визначеної мети заняття.

4. Застосування внутрішніх і міждпредметних зв'язків.

Виховні вимоги до заняття
 •  Постановка виховної мети заняття і відповідного завдання з виховання (всієї групи або окремих ихованців) у розумовому, моральному, трудовому напрямах.
 • Врахування індивідуальних особливостей учня, зокрема рівня інтелектуального розвитку, мотивації ставлення до навчання, дії стимуляційних методів.
Психологічні вимоги до заняття
 •  Організація та здійснення сприймання, усвідомлення, запам'ятовування та осмислення навчальної інформації.
 • Розвиток довільної та післядовільної уваги вихованців, її концентрація на найскладніших і найвідповідальніших заняттях (поняттях, правилах, законах).
 • Застосування мнемонічних прийомів (механічного і смислового) запам'ятовування занять, тренування вмінь на занятті.
 • Розумове виховання та самовиховання особистості в процесі навчання.
Гігієнічні вимоги до заняття

2. Дотримання режиму гігієни в кабінеті.

3. Стеження за станом здоров'я учнів.

4. Явка педагога в абсолютно здоровому стані.

Значну роль відводимо роботі в закладі  позашкільної освіти молодого педагога «Пошук», напрямами діяльності якої є:
 •   Планування роботи керівника гуртка, організація робочого часу.
 •  Культура спілкування педагога з групою.
 • Поглиблення психолого-педагогічних знань, методології навчання.
 • Вивчення директивних документів, нормативних та інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України.
 •  Вимоги до календарно-тематичного планування.
 • Вимоги до ведення журналу.
 • Сучасні підходи до виховного процесу, до формування всебічно розвиненої особистості на основі традицій національного виховання та особистісно зорієнтованої концепції освіти.