ВУЗ ШАГ

Методична робота

     Методична робота

  У системі роботи клубу серед видів освітньої діяльності (навчальна, виховна) методична посідає особливе місце. Методична робота сприяє застосуванню керівниками гуртків на заняттях   різних методик, технологій; спонукає до пошуку нових раціональних методів та форм організації проведення освітнього процесу; забезпечує підвищення  рівня фахової майстерності педагогів; здійснює підтримку в реалізації їхніх потенційних професійних можливостей, сприяє розвитку професійних навичок відповідно до суспільних вимог сьогодення.

     Методична служба в  закладі веде роботу за системою, яка передбачає створення методичної ради на початку навчального року, згідно наказу директора. Структура, зміст та план роботи на рік враховують новітні стандарти  освітнього процесу. Основні напрями методичної роботи обговорюються на педагогічних радах.

      Методична робота в закладі  будується на найповнішому задоволенні дитячих запитів та інтересів, на основі цілісного, особистісно - гуманного підходу і впливає на процес формування творчої, всебічно розвиненої особистості. Робота методичної служби спрямована на розвиток творчого потенціалу вихованців та формування інноваційної особистості, акцетує увагу на  самовизначенні дитини у виборі майбутньої професії.

     Під час гурткових занять керівники гуртків уникають формального чи нейтрального спілкування  з вихованцями. Їх взаємини базуються на основі демократичності,  на принципах добровільності, мінімуму регламентованості,  на взаємнїй симпатії і довірі.

         Керівники гуртків   працюють в умовах неформального спілкування з позиції неофіційного лідера, є учасниками спільної творчої діяльності, не відділяють себе від дітей, залишаючись при цьому їх керівником,  будують свої стосунки з ними на основі діалогу. Він повинен впливати не тільки на вихованців, а й на їх батьків, на загальну педагогічну ситуацію в мікросоціумі, на групове спілкування дітей між собою.

       Методична служба навчального закладу має чітку структуру - “елементи” якої “виконують” специфічні завдання. Так, методичні об’єднання проводять установочні методичні наради, на яких підбивають підсумки методичної роботи й завдання щодо її вдосконалення; обговорюють особливості та методики проведення різних видів занять, проблеми й основні шляхи запровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання.

        Метою методичної служби є стимулювання розвитку творчого потенціалу педагогів.

     Основними завданнями методичної служби в закладі є надання педагогічному колективу знань і оволодіння новими технологіями навчання й виховання молоді; опанування керівниками гуртків нового змісту освіти з навчальних дисциплін; надання консультативної  допомоги педагогам. Також до завдань  відноситься вироблення єдиного педагогічного стилю, загальних позицій; проблемно-орієнтований аналіз стану освітнього процесу; запобігання й подолання недоліків і труднощів, формалізму в педагогічній діяльності; залучення педагогічного колективу до науково-експериментальної роботи з актуальних проблем діяльності навчального закладу.

     Методична рада закладу виконує такі функції: координаційну (контрольну) – координує роботу методичних об’єднань;  стимулюючу, що передбачає надання допомоги та  пошуку засобів удосконалення професійної майстерності керівників гуртків, підвищення зростання їх творчого потенціалу; цільово-планувальну – формування  комплексу заходів (методичних оперативок, бесід за круглим столом, семінарів, тощо), спрямованих на розвиток творчого потенціалу керівників гуртків.

     Ці функції  сприяють тому, що педпрацівники починають працювати над собою, тобто відбувається саморозвиток, який  впливає й на самовдосконалення вихованців. Поступово відбувається зміна цінностей методичної роботи. Поряд з традиційною  методичною роботою, яка  передбачала підвищення якості професійного рівня педагога, керівники гуртків спрямовують  роботу з урахуванням нових пріоритетних напрямків. Узв’язку із цим підвищення якості професійного рівня й педагогічної майстерності керівника гуртка розглядається не тільки як процес накопичення знань, а як процес поглибленого проникнення в сутність нових технологій.

      Керівники гуртків надають індивідуальну консультативну допомогу вихованцям, батькам. Удосконалюють власний досвід, відвідуючи гурткові заняття колег. Власний досвід узагальнюють шляхом написання звітів, методичних розробок, подають матеріали на ТРК «Рудана», "Перший Криворізький".  Протягом року приймають участь в конкурсах різного рівня.

      Пріоритетними напрямками роботи є співпраця з  закладами загальносередньої освіти, техніками, ліцеями, коледжами, вищими на­вчальними закладами, укладання з ними угод щодо спільної діяльності.  Велику роль відіграє підготовка друкованої продукції з методики організації навчання й виховання дітей і учнівської молоді, розвитку їхніх творчих здібностей відповідно до вподобань, нахилів тощо, а також з узагальнення кращого досвіду позашкільної практики закладу.

Функції методичної служби закладу:

 • Інформаційна: Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку позашкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність закладу.
 • Навчальна: Здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами позашкільної  освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.
 • Контрольно-діагностична: Моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.
 • Корекційно-прогностична (плануюча): Здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)
 • Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.
 • Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.
 • Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.
 • Виховна (мотиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання.
 • Гностична: Оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.

      Діяльність методичної служби в закладі  сприяє вдосконаленню освітнього процесу,  запровадженню нових форм і методів діяльності, підвищенню майстерності педагогічних працівників. Керівники гуртків переймаються питаннями оволодіння передовими технологіями навчання й виховання. У нашому клубі методична служба  забезпечує підвищення  педагогічної майстерності, розвиває творчий потенціал сучасного педагога-позашкільника, вдосконалює методичну культуру.

       У своїй роботі методична служба закладу    використовує різні форми й методи діяльності: педагогічні ради, методичні об’єднання,  семінари, інструктивно-методичні наради, методичні тижні, взаємовідвідування гурткових занять, дискусії, конференції, конкурси-захисти тощо.

В практиці їх підготовки  використовуються такі форми навчально-методичної роботи

Педагогічні ради.

   Розглядаються питання методичної роботи закладу та очікувані позитивні результати  на кожному етапі науково-методичної проблеми закладу

     Методичні об'єднання керівників гуртків.

   Вони проводяться чотири рази на рік і сплановані у відповідності з етапами вирішення науково-методичної проблеми закладу. Тематика кожного наступного методичного об'єднання є продовженням попереднього.

   Інформація про інноваційні форми та методи організації освітнього процесу, отримана через керівні документи, постійно доводиться до педпрацівників на інструктивно-методичних нарадах. Це дає можливість керівникам гуртків своєчасно отримувати інформацію, яка допомагає покращувати освітній процес.

    Одним із найважливіших аспектів освітнього процесу з керівниками гуртків вважаю взаємовідвідування  гурткових занять та проходження курсової передпідготовки під час  планової та позапланової атестації.

     В закладі створений банк даних пошуково-творчої діяльності педагогів. Протягом міжатестаційного періоду керівники гуртків займаються самоосвітою, отримують консультативну допомогу з питань оформлення документації, написання методичних розробок, проведення відкритих занять тощо.

    Банк даних «Пошуково-творча діяльність педагога» дає можливість провести моніторинг якості професійного росту педпрацівників.

      Традиційною стала презентація перспективного педагогічного досвіду за наслідками атестації. Керівники гуртків діляться власним досвідом під час круглих столів,  бесід,  обговорень  тощо.

     Однією із форм навчально-методичної роботи з керівниками гуртків є конкурси «Краще гурткове заняття» та «Краща методична розробка». В ході підготовки до конкурсу методична служба  закладу надає консультації щодо методично правильного проведення заняття, досягнення триєдиної мети під час його проведення та в написанні розробок.

   На основі перспективного педагогічного досвіду, рекомендованого на міських та обласних семінарах, тренінгах, методоб'єднаннях, допомагаю керівникам гуртків вибрати інноваційні форми проведення занять.

    Захист робіт крівників гуртків передбачає слідуючі етапи:

 • проведення відкритого уроку, на якому присутні колеги;
 • обговорення заняття у формі «круглого столу»;
 • рецензування робіт спеціалістами відповідного профілю;
 • затвердження поданих матеріалів на засіданні методичної ради.

    Кращі розробки уроків та методичні розробки направляються на міські та обласні конкурси на кращу методичну розробку з науково-технічної та художньо-естетичної творчості серед педагогів  закладів позашкільної освіти.