ВУЗ ШАГ

Управління

 Основні принципи управління:

        Національна доктрина розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепція позашкільної освіти та виховання, Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти до 2014р. визначено основні стратегічні завдання позашкільної освіти у створенні умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти, виховання громадянина України, патріотизму, любові до рідного краю, поваги до народних звичаїв та традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів, формуванні вмінь та навичок за інтересами, забезпеченні потреб особистості у творчій cамореалізації відповідно до здібностей, обдарування, стану здоров`я, підготовці до активної професійної діяльності, створенні умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля.

     Керуючись документами, колектив КПНЗ «Клуб «Юний авіатор» протягом останніх років працює над створенням системи виховної роботи,спрямованої на розвиток творчого потенціалу вихованців та формування інноваційної особистості. Педагоги враховують той факт,   що  особистіcть вихованця формується і розвивається під впливом багатьох факторів. Тому в закладі створюються належні умови для повноцінного духовного, психологічного, інтелектуального та творчого розвитку кожної дитини.

     Для досягнення мети важливим є розв’язання низки актуальних організаційно-педагогічних, науково-методичних, психолого-педагогічних і методико-координаційних завдань.

Організаційно-педагогічні завдання:

 • забезпечення максимального охоплення дітей та учнівської молоді району та міста позашкільною профільною освітою, надання допрофесійної освіти з авіаційно-парашутного напряму;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
 • налагодження партнерських зв’язків з іншими навчальними закладами, науковими установами, громадськими організаціями з метою реалізації соціального замовлення на позашкільну освіту.

Завдання науково-методичної роботи:

 • розроблення навчально-виховних, загальнорозвиваючих, профільних, профорієнтаційних методик;
 • розроблення здоров’язберігаючих технологій;
 • створення ефективних педагогічних освітньо-виховних систем за напрямами позашкільної освіти.

Психолого-педагогічні завдання:

 •  розвиток творчих здібностей особистості в процесі навчально-творчої діяльності за інтересами;
 • удосконалення процесу психологізації позашкільного навчально-виховного середовища;
 • упровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

Завдання навчально-методичної роботи:

 • підвищення рівня професійно-творчої компетентності педагогів шляхом проведення семінарів, узагальнення професійно-творчої діяльність педагогів, розвиток самоосвітньої діяльності;
 • участь керівників гуртків у конкурсах педагогічної майстерності.

Завдання методико-координаційної роботи:

 • розширення  системи координації діяльності закладу в місті та області;
 • збереження комплексного підходу до планування роботи закладу;
 • співпраця клубу з навчальними закладами, науковими установами, громадськими організаціями.

    Заклад працює на підставі угод про співпрацю з загальноосвітніми закладами району, з районною радою ветеранів Великої Вітчизняної війни, з районною Спілкою ветеранів воїнів інтернаціоналістів, з міською спілкою ветеранів повітряно-десантних військ, з Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету тощо.

     Питання координації та дієвості навчально-виховного процесу закладу розглядаються на засіданнях педагогічних рад.

    Питання вручення свідоцтв, грамот, відзнак виносяться та затверджуються рішенням педагогічної ради.

    За підсумками роботи закладу приймається рішення щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

      Під час проведення колективно-трудових зборів директор його заступник, методист, культорганізатор, завгосп звітують з питань навчально-виховної, методичної, культурно-масової та фінансово-господарської діяльності.

     Адміністрація закладу та профспілковий комітет співпрацюють згідно колективного договору про співпрацю. Профспілковий комітет приймає участь у засіданнях тарифікаційної та атестаційної комісій, представляє до нагородження членів колективу закладу, розглядає та приймає рішення щодо оздоровлення працівників закладу, подає заявки на отримання подарунків для  дітей співробітників, контролює дотримання прав і свобод учасників навчально-виховного процесу. Керівництво й профспілка закладу надають і забезпечують захист економічних, соціальних, трудових прав та інтересів своїх членів згідно з чинним законодавством.

         В закладі організована робота батьківського комітету,  який працює за окремим планом. Плани роботи батьківського комітету складаються на початку нового навчального року. Чотири рази на рік проводяться засідання батьківського комітету, на яких обговорюються питання щодо поліпшення навчально-виховного процесу, участі в культурно-масових заходах, проведення походів, екскурсій тощо.

         Адміністрація закладу протягом року проводить опитування та анкетування  серед педагогічного  колективу щодо створення сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі.

     Загальні батьківські збори проводяться двічі на рік-по закінченню навчального року та напередодні виконання практичних стрибків з парашутом.

      Батьки беруть активну участь в організації та проведенні культурно-масових заходів. Традиційним в закладі є проведення Дня відкритих дверей (вересень).

        В клубі здійснює організаційну роботу старостат, який складається з активістів груп закладу.